สำนักติดตามและประเมินผลฯ กลุ่มภาคกลาง

สดใส  นิยมจันทร์
ผู้อำนวยกลุ่มติดตามและประเมินผลฯ ภาคกลาง
089-451-4844

อังคณา  เหว่าวิทย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
081-916-8431

ศิริพร  สาตยศ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
084-652-3020

ธนัญญา  แสงทอง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
099-398-9245

กริษฐา  เจริญเลิศ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
081-909-1527

มนัญญา  งามทรง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
086-917-4521

ปุญญาพัฒน์  เปลี่ยนศรีเพ็ชร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
086-907-9586

obeclogo

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 0 2288 5867  โทรสาร 0 2280 5535