นงลักษณ์  วิไลวงศ์เสถียร
ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลฯ ภาคใต้
098-272-1008

วันดี  จิตรไพรวรรณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
089-784-0394

อริศรา  ตระกูลสารีสุข
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
081-902-5875

ศิณัญญา  ศรีเกตุ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
095-361-3555

ปณิธิภัธน์  พรหมประสาธน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
064-419-5356

นาราทิพย์  ทองโสภา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
083-557-6626

สิรีธร  ไหวพริบ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
089-470-6338

ฉัตรชนก  จันทร์แย้ม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
086-691-5553

สุชาดา  สว่างเพชร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
091-850-4607

obeclogo

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 0 2288 5867  โทรสาร 0 2280 5535