สำนักติดตามและประเมินผลฯ กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ

มนฑกานติ์  แก้วพฤกษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
092-905-9539

รุ่งทิวา  งามตา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
086-397-2845

อรอุมา  หวังมีจงมี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
081-739-7648

อุบลพรรณ  มีจิตต์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ
089-814-7925

ทิพวรรณ  ปัญญากวาว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
097-920-3728

obeclogo

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 0 2288 5867  โทรสาร 0 2280 5535