อรางค์ลักษณ์  มณีศิริ
ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลฯ ภาคเหนือ
099-391-9519

สาลินี  เลิศอัคฆากร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
086-o88-3372

ธีรวรรณ  บุญบำรุง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
062-968-8664

ศิริพัทธ์  วิบูลย์นังกุล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
086-465-6241

ลลิดา  บุญเฉลิม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
091-884-5623

สรวงสุดา  นิติพันธ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
085-666-4941

อุทุมพร  กอบแก้ว
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
084-221-2873

obeclogo

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 0 2288 5867  โทรสาร 0 2280 5535