นิธิศ  ภู่ชัย
ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
081-738-8759

วิชัย  รัศมีดารา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
083-959-6800

ปลิดา  วิชิตกมลชัย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
081-935-1981

สุนีย์  สิทธิธนะ
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
081-451-2445

ไชยา  อินทะเสน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
081-894-8749

สุพัฒตรา  ถัลย์เครือ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
081-316-5036

ยุพิน  บุญวิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
090-321-5595

ไพรวรรณ  ตระกูลชัยชนะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
099-493-9164

กัญญา  อินสอน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
087-712-5322

วรรณสุภา  เฉลิมชีพ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
084-100-1992

ปาณิสรา  รวดเร็ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ
086-983-3458

จตุพร  เรียงความ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ
061-075-2894

สินีนาถ  เศวตสุพร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
086-088-3372

อัญชลี  ไหมทอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
086-875-8147

ชนัฐชัย  ตาควัน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
097-265-5717

obeclogo

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 0 2288 5867  โทรสาร 0 2280 5535