กนกกร  เอี่ยมกระสินธุิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
085-805-5045

วิไลวรรณ  ศรีมาลา
นักจัดการงานทั่วไป
081-713-8504

เพ็ญพิมล  เพ็ชรดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
089-005-0458

ภัชราวดี  ชาดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
086-451-6377

รัตนา  รอดโพธิ์ทอง
พนักงานธุรการ ส.4
081-931-9972

วิไล  สมเฟือง
พนักงานธุรการ
092-751-7976

ยุพิน  กิจกิ่ง
พนักงานธุรการ
081-807-2558

พัชรณี  วิริยะ
พนักงานธุรการ
084-680-8274

วิรัตน์ตา  เปรื่องสุวรรณ
พนักงานธุรการ
089-405-9952

ปัญญาวันทน์  ขำขันทอง
พนักงานธุรการ
086-983-5687

อานัน  บุญมา
พนักงานธุรการ
087-588-4995

เรวัต  รักพันธ์
พนักงานธุรการ
098-457-6195

สมเกียรติ  บรรจง
ช่างไฟฟ้า ช.4
089-485-2432

ปวริศ  กิจกิ่ง
พนักงานธุรการ
091-882-2879

obeclogo

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 0 2288 5867  โทรสาร 0 2280 5535