สำนักติดตามและประเมินผลฯ กลุ่มภาคตะวันออก

เกษรินทร์  วิริยะอาภรณ์
ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลฯ ภาคตะวันออก
097-946-9528

ชรัญญา  แสนชัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
089-211-7700

ศศิร์ภัทร  พิพัฒนธนพงศา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
093-192-8416

สุริยะ  แสงทอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
088-221-2911

obeclogo

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 0 2288 5867  โทรสาร 0 2280 5535