ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผล

Previous
Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน “ด้านการอ่านออกเขียนได้” ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม สตผ.อาคาร สพฐ.5 ชั้น 7

Read More »

การประชุมพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Read More »

หนังสือสั่งการ

ผลการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การพิจารณาเครื่องมือติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 20-21 ธันวาคม 2564 นางอังคณา  สุขเสวี รองผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมประชุมพิจารณาสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน “ด้านการอ่านออกเขียนได้” ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม สตผ.อาคาร สพฐ.5 ชั้น 7

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน “ด้านการอ่านออกเขียนได้” ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม สตผ.อาคาร สพฐ.5 ชั้น 7 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนาการแก้ปัญหาด้านการอ่านและการเขียนของผู้เรียนให้อ่านคล่อง เขียนคล่อง ให้มีเทคนิค/วิธีการ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการอ่าน คิด เขียนเชิงวิเคราะห์ รวมไปถึงเพื่อพัฒนาคุณภาพและการบริหารจัดการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

          เลขาธิการกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ดร.อังคณา สุขเสวี รองผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการเปิดการประชุม

 

กลุ่มเป้าหมายในการประชุมครั้งนี้ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 28โรง ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ “เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ สร้างสื่อการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค วิธีการ ที่หลายหลาก และสามารถนำไปใช้ได้จริงในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ผู้เข้ารับการอบรมสามารถร่วมแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น เพื่อสร้างความเข้าใจและเรียนรู้ไปด้วยกัน เพื่อการต่อยอดและพัฒนางานในระดับที่สูงขึ้น” ต่อไป

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 28 โรง ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ สร้างสื่อการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค วิธีการ ที่หลายหลาก และสามารถนำไปใช้ได้จริงในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ผู้เข้ารับการอบรมสามารถร่วมแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น เพื่อสร้างความเข้าใจและเรียนรู้ไปด้วยกัน โดยมี อ.มุกดา วิชา จากโรงเรียนบ้านแวนโค้ง สพป.พะเยา เขต 2 อ.ธนิกานต์ ทาอ้าย จากโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นวิทยากร และได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร.สพฐ.) ให้ความอนุเคราะห์ในการดูแลระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom

การประชุมพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ zoom ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา ตามแนวทางการกระจายอำนาจการจัดการศึกษา เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ตามบริบท ซึ่งได้รับเกียจติจากวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ได้แก่ นายวัลลพ สงวนนาม รองเลขาธิการ กพฐ. นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา เตียเจริญ และ นายเต็ม เสืออ่วม ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 1 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ และเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จาก 245 เขต จำนวน 2,205 คน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และคณะทำงานสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำถามพบบ่อย/ถาม-ตอบ

กำลังดำเนินการ

Link ที่เกี่ยวข้อง

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โทรศัพท์ 0 2280 8240 โทรสาร 0 2280 5535