unchalee

ผลการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                  ดาวน์โหลดไฟล์ผลการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การพิจารณาเครื่องมือติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 20-21 ธันวาคม 2564 นางอังคณา  สุขเสวี รองผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมประชุมพิจารณาสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน “ด้านการอ่านออกเขียนได้” ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม สตผ.อาคาร สพฐ.5 ชั้น 7

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน “ด้านการอ่านออกเขียนได้” ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม สตผ.อาคาร สพฐ.5 ชั้น 7 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนาการแก้ปัญหาด้านการอ่านและการเขียนของผู้เรียนให้อ่านคล่อง เขียนคล่อง ให้มีเทคนิค/วิธีการ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการอ่าน คิด เขียนเชิงวิเคราะห์ รวมไปถึงเพื่อพัฒนาคุณภาพและการบริหารจัดการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา           เลขาธิการกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ดร.อังคณา สุขเสวี รองผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการเปิดการประชุม   กลุ่มเป้าหมายในการประชุมครั้งนี้ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 28โรง ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ “เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ สร้างสื่อการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค วิธีการ ที่หลายหลาก และสามารถนำไปใช้ได้จริงในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ผู้เข้ารับการอบรมสามารถร่วมแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น เพื่อสร้างความเข้าใจและเรียนรู้ไปด้วยกัน เพื่อการต่อยอดและพัฒนางานในระดับที่สูงขึ้น” ต่อไป โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา …

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน “ด้านการอ่านออกเขียนได้” ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม สตผ.อาคาร สพฐ.5 ชั้น 7 Read More »

การประชุมพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ zoom ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา ตามแนวทางการกระจายอำนาจการจัดการศึกษา เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ตามบริบท ซึ่งได้รับเกียจติจากวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ได้แก่ นายวัลลพ สงวนนาม รองเลขาธิการ กพฐ. นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา เตียเจริญ และ นายเต็ม เสืออ่วม ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 1 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ และเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จาก …

การประชุมพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Read More »