Categories
PostNews ข่าวส่วนกลาง

การประชุมปฏิบัติการยกร่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ “โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ”

Categories
PostNews Uncategorized ข่าวส่วนกลาง ข่าวสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สตผ. ประชุมพิจารณาร่าง TOR ระบบ e-MES ในรูปแบบ RESTful Web Service

Categories
PostNews Uncategorized ข่าวส่วนกลาง ข่าวสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิธีการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ กตปน. 63

Categories
PostNews ข่าวส่วนกลาง

ผลการประเมินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฎิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562