โครงสร้างสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

cropped-logo_สพฐ.png

ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

cropped-logo_สพฐ.png

ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

cropped-logo_สพฐ.png

ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านติดตามตรวจสอบการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

cropped-logo_สพฐ.png

รองผู้อำนวยการ
สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

cropped-logo_สพฐ.png

รองผู้อำนวยการ
สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

cropped-logo_สพฐ.png

รองผู้อำนวยการ
สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

cropped-logo_สพฐ.png

ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเหนือ

cropped-logo_สพฐ.png

ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร

cropped-logo_สพฐ.png

ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

cropped-logo_สพฐ.png

ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคใต้

cropped-logo_สพฐ.png

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ

cropped-logo_สพฐ.png

ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ

cropped-logo_สพฐ.png

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป