สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Bureau of Basic Education Monitoring and Evaluation

ข่าว:

…. ถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ที่ควรห่วง หันไปห่วงอำนาจห่วงตำแหน่งห่วงสิทธิ และห่วงรายได้กันมาก ๆ แล้ว จะเอาจิตใจที่ไหนมาห่วงความรู้ ความดี ความเจริญของเด็ก ความห่วงในสิ่งเหล่านั้นก็จะค่อย ๆ บั่นทอน ทำลายความเป็นครูไปจนหมดสิ้น จะไม่มีอะไรดีเหลือไว้พอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจหรือผูกใจใครไว้ได้ ความเป็นครูก็จะไม่มีค่าเหลืออยู่ ให้ใครเคารพบูชาอีกต่อไป ” พระราชทานแก่ครูอาวุโส ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ ณ พระตำหนักจิตรดารโหฐาน วันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๑ …….

Slider

ดร.นงลักษณ์ เรือนทอง

ผู้อำนวยการสำนักติดตามและ ประเมินผล การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ​

คลิปวิดีโอสร้างความรู้ความเข้าใจ

การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์ และแผนระดับรอง และการนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ep.1 วันที่ 13 มกราคม 2564

การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์ และแผนระดับรอง และการนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ep.2 วันที่ 13 มกราคม 2564

การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์ และแผนระดับรอง และการนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ep.3 วันที่ 14 มกราคม 2564

การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์ และแผนระดับรอง และการนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ep.4 วันที่ 14 มกราคม 2564

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน “ด้านการอ่านออกเขียนได้” ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคใต้ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
ระหว่างวันที่ 11-14 มีนาคม พ.ศ. 2564

ความสำคัญของการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เกณฑ์การประเมิน ตชว. ตามแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. และมาตรฐาน สพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภาพรวม 6 นโยบาย 42 ตัวชี้วัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือสั่งการ/คู่มือ

Name Description Downloads Owner Last Modified Download
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ปี 2564 85 downloads unchalee 28-04-2021 13:57 Download
การรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักต่าง ๆ ในส่วนกลางที่มีแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) และไตรมาสที่ 2 (มกราคม - เมษายน 2564) โดยใช้ข้อมูลโครงการจากการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เป็นฐาน 326 downloads unchalee 28-04-2021 13:54 Download
รายละเอีดส่วนที่ 2 รายงาน 6 เดือน สพฐ.ปี 2564 288 downloads unchalee 27-04-2021 10:34 Download

รายงานประจำปี 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

420 downloads unchalee 27-03-2021 12:57 Download
ข้อมูลสารสนเทศผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อให้สำนักในส่วนกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 439 downloads unchalee 10-03-2021 16:24 Download
ขอแก้ไขการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในหน้า ง 830 downloads unchalee 24-02-2021 16:52 Download
รูปเล่มการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1004 downloads unchalee 18-02-2021 14:48 Download

ผู้เข้าร่วมการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์ และแผนระดับรอง และการนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ระหว่างวันที่ 13 - 14 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม DOC อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9

691 downloads unchalee 29-01-2021 16:40 Download

ผู้ผ่านการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์ และแผนระดับรอง และการนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ระหว่างวันที่ 13 - 14 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม DOC อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9

694 downloads unchalee 29-01-2021 16:39 Download
สามารถดาวน์โหลดสรุปผลการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบ พ.ศ.2564และข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้จาก QR Code ในหนังสือ 260 downloads unchalee 07-12-2020 13:12 Download
สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ติดตามผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ให้กำลังใจผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดนราธิวาส 408 downloads unchalee 16-10-2020 11:09 Download
รายงานผลการติดตามโครงการโรงเรียนประชารัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นรายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ รุ่น 1 – 3 ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความยั่งยืน ความก้าวหน้าของการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ รุ่น 1 - 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปใช้ในการวางแผน พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของโครงการโรงเรียนประชารัฐ ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 1429 downloads unchalee 28-09-2020 9:20 Download
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดการศึกษาต่อไป สำหรับรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ สพฐ. กำลังดำเนินการจัดส่งทางไปรษณีย์ สพท. จำนวนละ 1 เล่ม 626 downloads unchalee 21-09-2020 12:25 Download
แจ้งการดาวน์โหลดคู่มือการรายงานตัวชี้วัดและมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับล่าสุด วันที่ 2 กันยายน 2563 1018 downloads unchalee 02-09-2020 9:26 Download
(สำหรับศึกษาขั้นตอนวิธีการนำส่งแบบรายงานเข้าสู่ระบบการรายงานตัวชี้วัด) 1018 downloads unchalee 02-09-2020 9:25 Download
(สำหรับศึกษาขั้นตอนวิธีการนำส่งแบบรายงานเข้าสู่ระบบการรายงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) 996 downloads unchalee 02-09-2020 9:23 Download
ใช้สำหรับรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (รอบที่ 2)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1235 downloads unchalee 18-08-2020 13:59 Download
รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ สพฐ. (รอบ 6 เดือน) 1470 downloads unchalee 25-06-2020 14:01 Download

รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

657 downloads unchalee 24-06-2020 19:20 Download
รายงานผลการติตดามและประเมินผลฯ ตามมาตรฐาน 1763 downloads unchalee 08-06-2020 9:02 Download
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักถึงความสำคัญ บทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นผู้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของสถานศึกษาและรับผิดชอบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา รวมทั้งมีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา ให้มีการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ จึงจัดทำคู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้มีความชัดเจน เป็นประโยชน์ สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และสามารถนำไปเป็นแนวทางในการบริหารและการจัดการศึกษาร่วมกันของทุกฝ่าย ที่มีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 9297 downloads unchalee 02-06-2020 13:15 Download
แนวทางการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 เอกสารประกอบการอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่ 34 8217 downloads unchalee 20-05-2020 16:50 Download

รายละเอียดการปรับแก้ไข (ใบแทรก) แก้ไขล่าสุด 22 เมษายน 2563

1171 downloads unchalee 27-04-2020 8:50 Download

(สำหรับศึกษาขอบเขต เกณฑ์การพิจารณา รายละเอียดต่าง ๆของแบบรายงาน)  รูปแบบ File PDF แก้ไขล่าสุด 22 เมษายน 2563

1376 downloads unchalee 27-04-2020 8:47 Download

(สำหรับศึกษาขอบเขต เกณฑ์การพิจารณา รายละเอียดต่าง ๆของแบบรายงาน)  รูปแบบ File Word แก้ไขล่าสุด 22 เมษายน 2563

1828 downloads unchalee 27-04-2020 8:46 Download

ไฟล์ Excel ที่มีการปรับแก้ไขล่าสุด (ใช้สำหรับรายงานผ่านระบบ e-MES) สำหรับ สพป. แก้ไขล่าสุด 22 เมษายน 2563

1518 downloads unchalee 27-04-2020 8:45 Download

ไฟล์ Excel ที่มีการปรับแก้ไขล่าสุด (ใช้สำหรับรายงานผ่านระบบ e-MES) สำหรับ สพม. แก้ไขล่าสุด 22 เมษายน 2563

642 downloads unchalee 27-04-2020 8:43 Download
่เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบ เพื่อเป็นข้อมูล และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 829 downloads unchalee 13-04-2020 14:25 Download

(ใช้สำหรับรายงานผ่านระบบ e-MES) สำหรับ สพป.

2475 downloads unchalee 07-04-2020 17:34 Download

(ใช้สำหรับรายงานผ่านระบบ e-MES) สำหรับ สพม.

1073 downloads unchalee 07-04-2020 17:33 Download
1046 downloads unchalee 31-01-2020 7:38 Download
1165 downloads unchalee 30-01-2020 13:56 Download

คำถามพบบ่อย/ถาม-ตอบ

Forum breadcrumbs - You are here:ถาม-ตอบ
Please or Register to create posts and topics.

ถาม-ตอบ

การสมัครสมาชิกLast post
อีเมล์สามารถสมัครได้กี่ครั้ง ?อีเมล์สามารถสมัครได้ 1 ครั้งเท่านั้น0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
เหตุใดอีเมล์ที่ใช้สมัครจึงไม่ถูกต้องตรวจสอบอักษรพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่ให้ถูกต้อง ต้องใช้ตัวพิมพ์เล็กเท่านั้น0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
แต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถสมัครสมาชิกได้กี่คนไม่จำกัดจำนวน แต่ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
การกำหนดรหัสผ่าน ควรกำหนดอย่างไร?ไม่กำหนดรูปแบบของรหัสผ่าน แต่เป็นรหัสที่ไม่ง่ายจนเกินไป และเป็นรหัส
 ที่ท่านสามารถจดจำได้0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
ควรใช้รหัสผ่านตัวเดียวกันกับอีเมล์ส่วนตัวหรือไม่?เพื่อความปลอดภัย ไม่ควรใช้รหัสผ่านตัวเดียวกันกับอีเมล์ส่วนตัว0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
กรณีผู้สมัครสมาชิกลืมรหัสผ่าน ควรทำอย่างไร?เลือกเมนูลืมรหัสผ่าน แล้วระบุอีเมล์ที่ใช้สมัครสมาชิก ระบบจะแจ้งกลับไป
 ยังอีเมล์ที่ได้สมัครสมาชิกไว้แล้ว0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
สมัครสมาชิกแล้ว แต่เข้าระบบไม่ได้ ควรดำเนินการอย่างไร?ต้องทำการยืนยันการสมัครสมาชิก โดยเปิดอีเมล์ของท่านที่ใช้สมัครเพื่อ
 ยืนยันข้อมูลในกล่องจดหมาย (INBOX) กรณีไม่เจอให้เปิดที่อีเมล์ขยะ (Junk Mail)0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
ถาม-ตอบ รายงานตรวจเยี่ยมโรงเรียนLast post
สมัครสมาชิกแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้1. ตรวจสอบตัวอักษรพิมพ์เล็ก-พิมพ์ใหญ่ให้ถูกต้องเหมือนตามที่สมัครสมาชิก 2. หากพบปัญหา สามารถติดต่อผู้ดูแลระบบรายงานตรวจเยี่ยมโรงเรียนได้ที่ 022885867 ในวันเวลาราชการ0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
แต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถสมัครสมาชิกได้กี่ครั้งไม่จำกัดจำนวน ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ 1 อีเมล์จะสมัครได้ครั้งเดียวเท่านั้น0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
การย้อนดูการรายงานและการแสดงผลการรายงานไตรมาสก่อนระบบเปิดให้เข้าสู่เฉพาะหน้าการรายงานผลในไตรมาสปัจจุบันเท่านั้น0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
การกรอกวันที่ลงในปฏิทินการรายงานตรวจเยี่ยมโรงเรียนในระดับโรงเรียนสามารถกรอกวันที่ลงในปฏิทินเพียงครั้งแรกเท่านั้น สำหรับครั้งต่อไปให้ระบุลงในช่องกรอกข้อมูลตามปกติ0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
โรงเรียนในเขตพื้นที่ปรากฏขึ้นมากกว่าความเป็นจริงในภาคการศึกษาปัจจุบันติดต่อ สตผ. ที่เบอร์ 022885867 เพื่อส่งเอกสารเพิ่มเติม0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
ถาม-ตอบ มาตรฐานLast postการตั้งชื่อไฟล์หลักที่ถูกต้อง ควรตั้งชื่ออย่างไร?ควรตั้งชื่อย่อตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ประเด็นพิจารณา เช่น มฐ.1 ตบช.1 ปด.1
 หรือ มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ประเด็นพิจารณาที่ 1 
 ห้ามใส่ชื่อประเด็นพิจารณานั้นๆ เนื่องจากทำให้ชื่อไฟล์ยาวเกินไป ระบบไม่ 
 สามารถดึงข้อมูลมายังผู้กลั่นกรองได้0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
เหตุใดจึงไม่สามารถอัปโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้
?ยังไม่ได้อัปโหลดไฟล์หลัก
 - เอกสารเพิ่มเติมมีขนาดเกิน 20 MB./ไฟล์0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
กรณีลบไฟล์หลัก เอกสารเพิ่มเติมที่อัปโหลดแล้วยังคงอยู่หรือไม่?เอกสารเพิ่มเติมยังคงอยู่ในตัวบ่งชี้นั้นๆ ถ้าอัปโหลดไฟล์หลักกลับเข้าในระบบ
 สามารถอัปโหลดเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ได้0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
อัปโหลดข้อมูลเรียบร้อยแล้ว แต่ข้อมูลไม่ปรากฏในเมนูตรวจสอบสถานะ 
 ควรทำอย่างไร?ควรมีผู้รับผิดชอบตรวจสอบสถานะ และกำหนดชื่อไฟล์ตามรูปแบบที่ 
 สตผ. กำหนด0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
ถ้าเอกสารเพิ่มเติมมีขนาดเกิน 20 MB./ไฟล์ ควรทำอย่างไร?ควรแยกไฟล์ ย่อไฟล์ ให้มีขนาดไม่เกิน 20 MB./ไฟล์/ครั้ง0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
ถาม-ตอบ ยุทธศาสตร์Last post
การนำเข้าข้อมูลยุทธศาสตร์ ไฟล์หลักเป็น ไฟล์ Word ได้หรือไม่?ไม่ได้ เนื่องจากระบบกำหนดรูปแบบไฟล์หลักเป็นไฟล์ Excel ที่ให้ดาวน์โหลด
 ไปเท่านั้น ห้ามปรับเปลี่ยนรูปแบบของไฟล์ Excel0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
ถ้าเอกสารเพิ่มเติมมีขนาดเกิน 20 MB/ไฟล์ ควรทำอย่างไร
?ควรแยกไฟล์ ย่อไฟล์ ให้มีขนาดไม่เกิน 20 MB./ไฟล์/ครั้ง0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
อัปโหลดข้อมูลเรียบร้อยแล้ว แต่ข้อมูลไม่ปรากฏในเมนูตรวจสอบสถานะ 
 ควรทำอย่างไร?ควรมีผู้รับผิดชอบตรวจสอบสถานะ และกำหนดชื่อไฟล์ตามรูปแบบที่ 
สตผ. กำหนด0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
Statistics
0
Topics
0
Posts
0
Views
20
Users
3
Online
Newest Member: phayoune phayoune · Currently Online: 3 Guests

Link ที่เกี่ยวข้อง

obeclogo

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 0 2288 5867  โทรสาร 0 2280 5535