สำนักติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Bureau of Basic Education Monitoring and Evaluation

DSCF987644

รายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

Add Your Heading Text Here

obeclogo

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 0 2288 5867  โทรสาร 0 2280 5535